...

 

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI i ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

Prywatność Użytkowników korzystających z Aplikacji muzycznej Early Stage MUSIC (dalej: „Aplikacja”), jest dla nas bardzo ważna, w związku z czym dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejszy dokument opisuje sposoby przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Aplikacji, jak również określa Zasady Dotyczące Cookies. 

Niniejsza Polityka Prywatności i Zasady Dotyczące Cookies powiązane są z „Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczna – Aplikacja muzyczna Early Stage MUSIC” (dalej: „Regulamin”).

 

II. DEFINICJE

 

II.1. W przypadku, gdy w niniejszym dokumencie używane będą następujące pojęcia pisane wielką literą, będą miały one znaczenie przypisane im poniżej, chyba z danego postanowienia będzie wynikało, co innego;

 

II.2. Administrator - ES EDUCATION BOCHIŃSKA I WSPÓLNICY Spółka komandytowa, zwana dalej również „Early Stage”, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000883647, ul. Plac Thomasa Woodrowa Wilsona 4 /15, 01 – 626 Warszawa, NIP: 5252852107, REGON: 38822625500000, adres e-mail: es.online@earlystage.pl. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkownika w postaci jego adresu e-mail (Loginu) oraz Hasła, podawanych przez Użytkownika w trakcie korzystania z Aplikacji,  jak również dane zapisane w Kodzie (w rozumieniu Regulaminu), dane dotyczące adresu IP urządzenia końcowego Użytkownika i dane zawarte w plikach cookies, jako administrator Danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia, natomiast pozostałe Dane osobowe Użytkownika (w tym jego adres e-mail przekazany przez Szkołę w celach weryfikacyjnych), jako podmiot przetwarzający w rozumieniu Rozporządzenia, działający w imieniu Szkoły;

 

II.3. Dane osobowe - oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, Link w rozumieniu Regulaminu, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, w tym IP urządzenia, wersja przeglądarki z jakiej Użytkownik korzystał, system operacyjny oraz typ/nazwa urządzenia Użytkownika, inne informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

 

II.4. Polityka prywatności – niniejszy dokument dotyczący prywatności i plików cookies;

 

II.5. Profil - sekcja (zbiór informacji przechowywanych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy dotyczących danego Użytkownika) dostępna w Aplikacji, w której zarejestrowani Użytkownicy oraz upoważnione przez Użytkownika Osoby Trzecie będą mogli uzyskać Treści (zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie) oraz dostęp do funkcjonalności Aplikacji na zasadach opisanych w Regulaminie.

 

II.6. Rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

 

II.7. Aplikacja – serwis internetowy (oprogramowanie) przeznaczony dla Użytkowników, instalowany na urządzeniach mobilnych, w którym m.in. następuje udostępnianie zarejestrowanym Użytkownikom Profilu, w tym zawartych tam Treści i funkcjonalności. Aplikacja co do zasady ma charakter niepubliczny i jest przeznaczona dla Użytkowników, którzy spełniają określone w Regulaminie kryteria, po zalogowaniu się do Aplikacji. Aplikacja jest dostępna również publicznie, bez logowania (bez rejestracji w Aplikacji), ale w ograniczonym zakresie swoich funkcjonalności (opcja „Wypróbuj”), przy czym w tej opcji nie są przetwarzane żadne Dane osobowe Użytkownika. 

 

II.8. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Aplikacji, zawierająca z Usługodawcą Umowę o Świadczenie Usług albo w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (uczeń Szkoły, jego opiekun, osoba korzystająca z Kodu) albo w celach związanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (lektor w Szkole lub inna osoba przez Szkołę upoważniona). Korzystanie z Aplikacji możliwe jest po zalogowaniu się przez Użytkownika w Aplikacji za pomocą Loginu i Hasła (w zależności od uprawnień posiadanych przez Użytkownika bezpośrednio lub przy użyciu Kodu) albo bez tych narzędzi dostępowych, w ograniczonym publicznym dostępie do Aplikacji.

 

II.9. Szkoła – podmiot, z którym Użytkownika łączy relacja umowna, na podstawie której Szkoła przy wykorzystaniu Aplikacji prowadzi nauczanie języka angielskiego metodą Early Stage lub zatrudnia Użytkownika w tym celu, która to Szkoła może przekazywać Usługodawcy dane niezbędne do weryfikacji Użytkownika, jako osoby uprawnionej do korzystania z Aplikacji i Profilu.

 

II.10 Osoba Trzecia – osoba, której Użytkownik nadał uprawnienia do dostępu do jego Profilu w całości lub do Podprofilu/Podprofili na zasadach określonych w Regulaminie.

W pozostałym zakresie pojęcia użyte w niniejszej Polityce Prywatności i pisane z wielkiej litery mają takie same znaczenie jak przypisane im w Regulaminie.

 

 

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

III.1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora na różnych podstawach i w różnych celach, w zależności od tego z jakich funkcjonalności Aplikacji Użytkownik korzysta i jakie ma upoważnienia dostępowe. Poniżej znajduje się opis tych celów i podstaw prawnych przetwarzania danych.

Administrator zapewnia w szczególności: (i) przejrzystość przetwarzania Danych osobowych, (ii) przekazuje Użytkownikom w odpowiednim czasie informacje na temat przetwarzania ich Danych osobowych, w tym poprzez odesłanie do niniejszej Polityki Prywatności oraz (iii) przetwarza Dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do określonego celu i przez niezbędny okres.

Aktywność Użytkownika w Aplikacji, w tym dane dotyczące zakresu i sposobu korzystania z jej funkcjonalności, dane techniczne dotyczące urządzenia, na którym zainstalowana jest Aplikacja, dane dotyczące lokalizacji tego urządzenia, dane identyfikacyjne oraz kontaktowe  Użytkownika, są rejestrowane w logach systemowych (programie komputerowym, w którym zapisuje się informacje o zdarzeniach i działaniach systemu informatycznego za pośrednictwem którego Administratora świadczy usługi drogą elektroniczną) i przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usług przez Administratora, w tym w celach: technicznych, administracyjnych, zapewnienia bezpieczeństwa i zarządzania systemu informatycznego, analitycznych czy statystycznych. 

 

III.2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w celu korzystania z funkcjonalności Aplikacji, po dokonaniu rejestracji w Aplikacji i uzyskaniu dostępu do Profilu i usług: Użytkownik korzysta z Aplikacji jako Użytkownik poprzez funkcjonalności Aplikacji, w tym dostępne w jego Profilu i w związku z tym jego Dane osobowe podane w trakcie rejestracji w Aplikacji tj. adres e-mail (Login) oraz Hasło, a niezbędne do obsługi i korzystania z Aplikacji i Profilu, jak również dane zapisane w Kodzie (w rozumieniu Regulaminu) są przetwarzane przez Administratora w następujących celach i na następujących podstawach prawnych: w celu świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną w zakresie określonym w Regulaminie, gdyż jest to niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);

 

Podanie Danych osobowych przez Użytkownika nie jest wymogiem ustawowym lub umownym. Podanie danych, które w trakcie procesu rejestracji w Aplikacji są oznaczone jako obowiązkowe jest wymagane w celu obsługi i korzystania z Profilu, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości uzyskania dostępu i korzystania z Profilu w Aplikacji. Podanie innych danych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym – Użytkownik podając te dane wyraża zgodę na ich przetwarzanie; będą one wtedy przewarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.

 

III.3. Przetwarzanie Danych osobowych Użytkowników w zakresie Danych osobowych udostępnianych Użytkownikowi w Profilu: Wskazane Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych; administratorem tych Danych osobowych jest Szkoła. Użytkownik uzyskuje informacje na temat zasad przetwarzania Danych osobowych przez Szkołę w trakcie procesu zawierania ze Szkołą umowy o przeprowadzenie kursu językowego. 

 

III.4. Przetwarzanie Danych osobowych Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych, w których Administrator posiada swoje publiczne profile (Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, TikTok) i na których Użytkownik pozostawia swoje dane: W przypadku, gdy Użytkownik odwiedza publiczne profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, TikTok), Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników w związku z prowadzeniem profilu Administratora, w tym w celu umożliwienia Użytkownikom aktywności na tych profilach oraz informowania Użytkowników o aktywnościach Administratora i promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów (w celu statystycznym, analitycznym, wspierania prowadzenia danego profilu przez Administratora, ale również umożliwienia Użytkownikowi aktywnego korzystania z takiego profilu) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na promowaniu własnej marki  (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia). Dane mogą być też przetwarzane w celu badania satysfakcji Użytkowników i określania jakości usług Administratora. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes polegający na uzyskaniu stosownych informacji w celu polepszenia jakości produktów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 

Podanie Danych osobowych przez Użytkownika nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, nie jest też warunkiem zawarcia umowy, ale brak podania Danych osobowych uniemożliwia korzystanie z niektórych funkcjonalności dostępnych na profilach Administratora w mediach społecznościowych.

Użytkownicy mogą uzyskać dalsze informacje na temat przetwarzania Danych osobowych na profilach Administratora w poszczególnych mediach społecznościowych. Informacje zawarte w niniejszym pkt. III.4. nie dotyczą przetwarzania Danych osobowych przez administratorów w/w serwisów (mediów społecznościowych); dane na ten temat Użytkownik może znaleźć w dokumentach dotyczących prywatności udostępnianych przez te podmioty w tych serwisach. Meta Platforms Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki i Meta Platforms  Limited z siedzibą w Irlandii, YouTube LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, LinkedIn Ireland Unlimited Company z siedzibą w Irlandii, TikTok Inc z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, mogą przekazywać Dane osobowe do państwa trzeciego (Stany Zjednoczone Ameryki). Przekazanie takie jest możliwe, gdyż w/w odbiorcy danych powołują się w swoich politykach prywatności lub innych zasadach dotyczących ochrony danych osobowych na standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską. Informacje o zasadach dotyczących przetwarzania danych osobowych na w/w portalach znajdują się w dostępnych na ich stronach www dokumentach związanych z ochroną danych osobowych.

 

III.5. Przetwarzanie danych Użytkownika, który kontaktuje się z Administratora za pośrednictwem e-maila lub poczty tradycyjnej lub telefonicznie w innych sprawach, niż korzystanie z Aplikacji: Dane osobowe są co do zasady dostarczane przez Użytkownika w sposób bezpośredni i typowo informacje te obejmują imię i nazwisko, adres e-mail, pozostałe dane teleadresowe, inne dane podane przez Użytkownika, przy czym w przypadku kontaktu telefonicznego Administrator automatycznie pozyskuje również numer telefonu, z którego wykonywane jest połączenie.   

Dane osobowe zawarte w korespondencji skierowanej przez Użytkownika do Administratora są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja/komunikacja. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą. Dane mogą być też przetwarzane w oparciu o podstawy wskazane w pkt. III.2. – III.4., jeśli Użytkownik kontaktuje się z Administratorem w sprawach w nich opisanych. 

 

Podanie Danych osobowych przez Użytkownika nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, nie jest też warunkiem zawarcia umowy, ale brak podania Danych osobowych uniemożliwia kontakt z Administratorem lub odpowiedź Administratora na korespondencję skierowaną przez Użytkownika.

 

III.6. Przetwarzanie Danych osobowych Użytkowników na innych podstawach: Administrator może przetwarzać Dane osobowe Użytkowników na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, w każdym razie w zakresie, w celach, na zasadach i przez okres w niej określonych.

 

III.7. W każdej z sytuacji przetwarzania Danych osobowych opisanych w niniejszym paragrafie, Administrator może przetwarzać dodatkowo Dane osobowe w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną ewentualnych roszczeń Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających na dochodzeniu roszczeń i obronie przed roszczeniami.

 

III.8. Administrator nie przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Danych osobowych dzieci. 

 

 

IV. PLIKI COOKIES

 

IV.1. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Aplikacji i przeznaczone są do korzystania z Aplikacji. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę Aplikacji, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie z Aplikacji.

 

Pliki cookies wykorzystywane są w Aplikacji w celu utrzymania sesji Użytkownika Aplikacji (po zalogowaniu do Profilu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Aplikacji ponownie wpisywać Loginu i Hasła; te pliki cookies służą do identyfikowania zalogowanego Użytkownika.

 

IV.2. W ramach Aplikacji stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Pliki cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, czy zamknięcia Aplikacji. Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Administrator wykorzystuje następujące pliki cookies:

  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Aplikacji, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Aplikacji tj. es_music_session, zapamiętujące sesje Użytkownika (przez 7 dni); sparrow_id, zapamiętujące unikalny numer urządzenia (przez 7 dni) oraz last_refresh, zapamiętujące informacje o ostatniej aktywności Użytkownika (przez 7 dni)
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Aplikacji tj. XSRF-TOKEN, zapobiegające atakom fałszowania żądań między witrynami (2 godziny);

 

IV.3. Wykorzystanie plików cookies w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu Użytkownika, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana. Zgoda nie jest wymagana jedynie w przypadku plików cookies, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści).

 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Aplikacji mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies lub wycofać swoja zgodę w tym zakresie. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Aplikacji. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej):

  1. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies 
  2. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka 
  3. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 
  4. Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html 
  5. Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB  

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Aplikacji.

 

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Aplikacji wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów, w tym Google Analytics.

 

 

V. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

V.1. Okres przetwarzania Danych osobowych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi za pośrednictwem Aplikacji, jak również od celu przetwarzania tych Danych. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi świadczonej drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu, do czasu wycofania wyrażonej zgody (jeśli przetwarzanie Danych osobowych odbywa się na podstawie zgody) lub przez okres w tej zgodzie określony lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania Danych osobowych (w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora oraz marketing bezpośredni). 

 

Okres przetwarzania Danych osobowych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania Dane osobowe są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

Powyższe, jak również postanowienia pkt VI i VII poniżej, dotyczy przetwarzania Danych osobowych przez Administratora działającego jako administrator danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia. W zakresie Danych osobowych przetwarzanych przez Administratora w imieniu Szkoły, obowiązujące są informacje zawarte w klauzulach informacyjnych przekazywanych przez Szkołę, w szczególności w trakcie procesu zawierania przez Użytkownika umowy o przeprowadzenie kursu językowego.   

 

 

VI. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 

VI.1. Użytkownik ma prawo:

  1. w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie Danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  2. żądania od Administratora dostępu do podanych Danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do innego administratora;
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, do którego kompetencji należy kontrola nad zgodnością z prawem przetwarzania danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

VI.2. Użytkownik ma również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

 

VII.3. Realizacja wskazanych powyżej praw, poza wniesieniem skargi do organu nadzorczego, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań i przesłanie ich na adres e-mail: d.osobowe@earlystage.pl lub w inny wybrany przez Użytkownika sposób.

 

 

VII. PRZEKAZYWANIE DANYCH

 

VII.1. W związku z realizacją usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji, Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych oraz podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej, zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator informuje również, że dane osobowe mogą być przetwarzane przy pomocy usług podmiotów trzecich (procesorów) wraz z przekazywania tych Danych osobowych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przekazanie takie jest realizowane jeśli procesor powołuje się w swoich politykach prywatności lub innych zasadach dotyczących ochrony danych osobowych na wynikające z Rozporządzenia podstawy, w szczególności standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, czy stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy. 

 

Administrator wymaga od tych podmiotów będących procesorami Danych osobowych zgodnego z przepisami prawa stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez te podmioty.

 

VII.2. Administrator ma prawo ujawnienia określonych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, zawsze działając zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

VII.3. W przypadku uzyskania stosownej zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

 

 

VIII. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 

VIII.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny.  Dostęp do Danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na cel przetwarzania i ze względu na wykonywane przez nie zadania. Wszystkie operacje na Danych osobowych są odpowiednio rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnione osoby.

 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

IX.1. Każdy Użytkownik może skontaktować się Administratorem korzystając z danych kontaktowych wskazanych w pkt II.2. powyżej, w tym przesyłając e-mail na adres: d.osobowe@earlystage.pl. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail, z którego przesłano wniosek/zapytanie/żądanie, a w przypadku wniosków/zapytań/żądań skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

 

IX.2. Administrator będzie dokonywał bieżących przeglądów niniejszej Polityki prywatności i w razie potrzeby ją modyfikował i aktualizował.