...

 

 

 

 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną - Aplikacja muzyczna Early Stage MUSIC 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Aplikacji muzycznej Early Stage MUSIC dostępnej za pośrednictwem App Store, Google Play i AppGallery.

 

 

§ 1 DEFINICJE

Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane poniższe znaczenia:

 

1) Usługodawca – ES EDUCATION BOCHIŃSKA I WSPÓLNICY Spółka komandytowa, zwana dalej również „Early Stage”, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000883647, ul. Plac Thomasa Woodrowa Wilsona 4 /15, 01 – 626 Warszawa, NIP: 5252852107, REGON: 38822625500000, adres e-mail: es.online@earlystage.pl.

 

2) Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z Aplikacji, zawierająca z Usługodawcą Umowę o Świadczenie Usług albo w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (uczeń Szkoły, jego opiekun, osoba korzystająca z Kodu) albo w celach związanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (lektor w Szkole lub inna osoba przez Szkołę upoważniona). Korzystanie z Aplikacji możliwe jest po zalogowaniu się przez Użytkownika w Aplikacji za pomocą Loginu i Hasła (w zależności od uprawnień posiadanych przez Użytkownika bezpośrednio lub przy użyciu Kodu) albo bez tych narzędzi dostępowych, w ograniczonym publicznym dostępie do Aplikacji.

 

3) Aplikacja – serwis internetowy (oprogramowanie) przeznaczony dla Użytkowników, instalowany na urządzeniach mobilnych, w którym m.in. następuje udostępnianie zarejestrowanym Użytkownikom Profilu, w tym zawartych tam Treści i funkcjonalności. Aplikacja co do zasady ma charakter niepubliczny i jest przeznaczona dla Użytkowników, którzy spełniają określone w Regulaminie kryteria, po zalogowaniu się do Aplikacji. Aplikacja jest dostępna również publicznie, bez logowania, ale w ograniczonym zakresie swoich funkcjonalności (opcja „Wypróbuj”). 

 

4) Profil - sekcja (zbiór informacji przechowywanych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy dotyczących danego Użytkownika) dostępna w Aplikacji, w której zarejestrowani Użytkownicy oraz upoważnione przez Użytkownika Osoby Trzecie będą mogli uzyskać Treści oraz dostęp do funkcjonalności Aplikacji na zasadach opisanych w Regulaminie. Jeden Użytkownik może mieć jeden Profil, jednakże w zależności od zakresu świadczeń realizowanych na rzecz Użytkownika przez Szkołę, w ramach Profilu mogą być wyodrębnione Podprofile z przypisanymi im różnymi Treściami. 

 

5) Login – a) adres poczty elektronicznej Użytkownika użyty podczas procesu rejestracji w Aplikacji i używany podczas każdorazowego korzystania z Profilu lub a) adres poczty elektronicznej Osoby Trzeciej upoważnionej przez Użytkownika, używany podczas każdorazowego korzystania przez Osobę Trzecią z Profilu w całości lub z Podprofilu/Podprofili.

 

6) Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Profilu, który jest określany przez Użytkownika podczas tworzenia Profilu (pierwszej rejestracji w Aplikacji) i może być powiązany z innymi aplikacjami/platformami udostępnianymi danemu Użytkownikowi lub może zostać określony przez Osoby Trzecie, którym Użytkownik nadał uprawnienia do dostępu do Profilu w całości lub do Podprofilu/Podprofili na zasadach określonych w dalszej części Regulaminu.

 

7) Kod – przyznawany na odrębnych zasadach przez Usługodawcę, pozwalający na korzystanie w określonym zakresie z Aplikacji przez Użytkowników innych niż uczniowie Szkoły, ich opiekunowie, lektorzy w Szkole lub inne osoby przez Szkołę uprawnione.

 

8) Regulamin - niniejszy regulamin sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

9) Umowa o Świadczenie Usług – umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem, określająca zasady świadczenia i korzystania z Aplikacji, w tym aktywacji i korzystania z Profilu. Utrwaleniem treści Umowy o Świadczenie Usług jest w szczególności Regulamin, który określa prawa i obowiązki Użytkownika i Usługodawcy.

 

10) Treść/Treści - elementy tekstowe, muzyczne, graficzne lub multimedialne, w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie są lub mogą być zamieszczane i rozpowszechniane w Aplikacji. Treści zamieszczane w Aplikacji udostępniane są on-line i nie są zapisane/nie mogą zostać zapisane na nośniku materialnym. Użytkownik otrzymuje dostęp do dedykowanych mu Treści co do zasady z uwagi na to, że łączy go ze Szkołą umowa dotycząca nauczania języka angielskiego metodą Early Stage i te Treści są elementem świadczeń oferowanych przez Szkołę w ramach tej umowy, po jej zawarciu i w okresie jej obowiązywania, w zakresie poziomu/poziomów przypisanego danemu Użytkownikowi. W ograniczonym zakresie z Aplikacji mogą korzystać również inni Użytkownicy, w tym posiadający Kod.

 

11) Szkoła – podmiot, z którym Użytkownika łączy relacja umowna, na podstawie której Szkoła przy wykorzystaniu Aplikacji prowadzi nauczanie języka angielskiego metodą Early Stage lub zatrudnia Użytkownika w tym celu, która to Szkoła może przekazywać Usługodawcy dane niezbędne do weryfikacji Użytkownika, jako osoby uprawnionej do korzystania z Aplikacji i Profilu. 

 

12) Osoba Trzecia – osoba, której Użytkownik nadał uprawnienia do dostępu do jego Profilu w całości lub do Podprofilu/Podprofilów na zasadach określonych w dalszej części Regulaminu. 

 

13) Podprofil – wyodrębniona sekcja Profilu, z przypisanym mu zakresem funkcjonalności oraz Treści, dostępna w przypadku, gdy Użytkownik zawarł ze Szkołą więcej niż jedną obowiązującą umowę dotyczącą nauczanie języka angielskiego metodą Early Stage.

 

 

§ 2 KORZYSTANIE Z APLIKACJI i PROFILU

1.  Korzystanie z Aplikacji jest możliwe tylko za pomocą urządzenia mobilnego i wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe (np. telefon, tablet) i system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych: 

a. dostęp do Internetu i przeglądarka internetowa w najnowszej wersji (Apple Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge);

b. system operacyjny: Android 9 lub nowszy, iOS 14.0.1 lub nowszy;

c. poza tym, niektóre funkcjonalności, w tym proces logowania, przesyłanie oraz odbieranie wiadomości e-mail, czy rejestracja Kodu wymagają posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail), komputera, telefonu lub innego urządzenia posiadającego dostęp do Internetu i umożliwiającego odbiór wiadomości e-mail.

 

Spełnianie przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, minimalnych wymagań technicznych określonych powyżej, jest warunkiem korzystania z usług opisanych w Regulaminie. Utwory stanowiące elementy Treści dostępnych w Aplikacji mogą być odtwarzane bez konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania lub posiadania innych urządzeń, niż opisane powyżej.  

 

2.  Aplikacja jest udostępniana co do zasady Użytkownikom, których  łączy ze Szkołą relacja umowna oraz Osobom Trzecim upoważnionym przez Użytkownika. Weryfikacja Użytkowników w tym zakresie odbywa się w oparciu o Login i Hasło.  Z Treści zawartych w Aplikacji taki Użytkownik może korzystać po zawarciu w/w umowy ze Szkołą, w terminach tam wskazanych i przez okres obowiązywania tej umowy, będąc zalogowanym w Aplikacji; są one dostępne w odpowiedniej zakładce w Profilu. 

 

3. Z określonych funkcjonalności i Treści Aplikacji mogą również korzystać Użytkownicy posiadający Kody przyznane przez Usługodawcę. Taki Kod uprawnia do korzystania z Aplikacji w zakresie przypisanym do danego Kodu. Weryfikacja Użytkownika w tym zakresie odbywa się w oparciu o Kod, a następnie użyte przez Użytkownika do logowania: Login oraz Hasło. 

 

4. W ograniczonym zakresie funkcjonalności oraz Treści z Aplikacji może korzystać każda osoba, która pobrała Aplikację na swoje urządzenie mobilne.

 

5. Korzystanie z usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, który stanowi integralną część zawieranej przez Usługodawcę z Użytkownikiem Umowy o Świadczenie Usług.

 

6. Użytkownik ma możliwość zmiany i korygowania danych wprowadzonych podczas korzystania z Aplikacji, w szczególności podawanych podczas rejestracji w Aplikacji i wykorzystywanych do korzystania z Profilu tj. adresu e-mail (Loginu) oraz Hasła w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Profilu i zawartych tam instrukcji, przy czym zmiana adresu e-mail będącego Loginem wymaga kontaktu Użytkownika ze Szkołą albo w przypadku Użytkownika, który otrzymuje dostęp do Aplikacji za pomocą Kodu – kontaktu z Usługodawcą. Więcej informacji dotyczących zarządzaniem przez Użytkownika jego danymi znajduje się w Polityce Prywatności. 

 

7. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania Hasła w ścisłej poufności (w tym: do nieujawniania go jakimkolwiek osobom trzecim, z zastrzeżeniem dalszych postanowień zawartych w § 3 ust. 5 poniżej). Hasło może być zmienione w ustawieniach Profilu, zgodnie z zawartymi tam instrukcjami. Użytkownikowi może zostać udostępniona możliwość tzw. odzyskania zapomnianego Hasła w sposób określony w funkcjonalnościach Aplikacji.

 

8. Użytkownik będący opiekunem ucznia Szkoły ma możliwość nadawania uprawnień do dostępu do Profilu w całości lub do poszczególnych Podprofili w ramach swojego Profilu Osobom Trzecim, których adresy e-mailowe zostały przez Użytkownika przekazane Szkole. Usługodawca weryfikuje, czy wszystkie przesłanki nadania uprawnień Osobom Trzecim do dostępu do Profilu lub Podprofilu przez jego Użytkownika zostały spełnione. Zasady nadawania tych uprawnień dostępowych zostały opisane w § 3 ust. 5 Regulaminu. Do Osób Trzecich, którym Użytkownik nadał w/w uprawnienia dostępowe, stosuje się w sposób odpowiedni postanowienia Regulaminu, w tym dotyczące Użytkownika. 

 

9. Usługodawca będzie informował Użytkownika poprzez informacje zawarte w Aplikacji o konieczności aktualizacji Aplikacji, jeśli będą one konieczne lub pożądane, celem prawidłowego korzystania z Aplikacji; aktualizacje będą dostarczane przez Usługodawcę jako producenta Aplikacji przez okres obowiązywania Umowy o Świadczenie Usług. Jeśli Użytkownik nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Usługodawcę, brak jest odpowiedzialności za niezgodność Aplikacji z umową, wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:

a) Użytkownik został poinformowany o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;

b) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Usługodawcę.

 

 

§ 3 ZAWARCIE i ZAKRES UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG 

 

1. Usługodawca świadczy w szczególności następujące usługi na rzecz Użytkowników:

a. rejestracji w Aplikacji (w tym przy użyciu Kodu) oraz dostępu do jego Profilu w tej Aplikacji i korzystania z poszczególnych Treści i funkcjonalności Aplikacji dostępnych w tym Profilu, w tym: zarządzania określonymi Treściami np. poprzez: odtwarzanie utworów przypisanych Użytkownikowi (przewijanie, pauzowanie, zmiana utworu); zmienianie widoku wyświetlanych utworów ze względu na rodzaj (piosenka lub zwykły utwór), co powoduje, że Użytkownik widzi wszystkie utwory lub tylko te, które są piosenkami; dodawanie i usuwanie utworów do/z listy ulubionych utworów (z wcześniej przypisanych Użytkownikowi); tworzenie, edytowanie nazwy i usuwanie własnej playlisty; dodawanie lub usuwanie utworów do własnych playlist (z wcześniej przypisanych Użytkownikowi); wyszukiwanie utworów po tytule. b.        przesyłanie do Użytkowników wybranymi przez nich kanałami komunikacji, w tym za pośrednictwem Aplikacji, informacji dot. Usługodawcy, Szkoły lub informacji na tematy związane z umową dotyczącą nauki języka angielskiego metodą Early Stage;

c. podtrzymywanie sesji Użytkownika po zalogowaniu się przez niego do Profilu.

 

2. Usługodawca będzie świadczył usługi, o których mowa w ust. 1 powyżej w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie. 

 

3. W celu skorzystania z usług, o których mowa w ust. 1 lit a) powyżej tj. rejestracji w Aplikacji Użytkownik powinien wypełnić elektroniczny formularz z Loginem i Hasłem, dostępny w Aplikacji; może zostać również poproszony o użycie Kodu i powiązanych z nim dalszych narzędzi dostępowych, które otrzyma na swój adres e-mail. Usługodawca dokona weryfikacji, czy Użytkownik w trakcie korzystania z usług podał właściwe dane dostępowe, w tym Kod. W przypadku, gdy weryfikacja będzie negatywna pojawi się komunikat informujący Użytkownika o tej okoliczności; w takiej sytuacji Użytkownik nie będzie mógł skorzystać z usług, w tym zarejestrować się w Aplikacji i uzyskać dostępu do Profilu. Użytkownik, który jest związany umową ze Szkołą, może zostać poproszony o dokonanie ponownej czynności rejestracji w Aplikacji wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, po zawarciu przez Użytkownika ze Szkołą kolejnej umowy. 

 

4. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta, w zależności od rodzaju usług, z jakich Użytkownik korzysta, z chwilą pobrania Aplikacji na swoje urządzenie mobilne, a następnie skutecznej aktywacji Kodu lub skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Użytkownika (przesłania Usługodawcy) kompletnego formularza rejestracyjnego w celu uzyskania dostępu do Profilu, zawierającego Login i Hasło. Użytkownik może posiadać jeden Profil w Serwisie, z zastrzeżeniem § 2 ust. 8 Regulaminu i ust. 5 poniżej. 

 

5. Nadanie przez Użytkownika będącego opiekunem ucznia Szkoły innym osobom uprawnień do dostępu do Profilu w całości lub do jego poszczególnych Podprofili przebiega w sposób następujący: Użytkownik, który zawarł ze Szkołą umowę podaje Szkole adresy e-mailowe osób, które chce upoważnić do dostępu do swojego Profilu. Osoby takie, przy użyciu wskazanego adresu e-mailowego oraz określonego przez siebie Hasła mają możliwość uzyskania dostępu do Profilu Użytkownika, stając się Osobami Trzecimi w rozumieniu Regulaminu; Osoby Trzecie, którym Użytkownik nadał uprawnienie dostępowe nie posiadają swojego własnego Profilu, a mają jedynie możliwość dostępu do Profilu danego Użytkownika lub danego Podprofilu/danych Podprofili w ramach jego Profilu. Użytkownik może również ujawnić swój Login i Hasło dziecku, na rzecz którego prowadzona jest nauka języka angielskiego metodą Early Stage, ponosząc w granicach powszechnie obowiązującego prawa odpowiedzialność za działania lub zaniechania dziecka. 

 

6. Umowa o Świadczenie Usług jest zawierana w języku polskim, na okres uzależniony do uprawnień posiadanych przez danego Użytkownika, w szczególności:  (i) na czas oznaczony nie dłuższy niż okres obowiązywania umowy dotyczącej nauczania języka angielskiego metodą Early Stage zawartej pomiędzy Szkołą a Użytkownikiem, (ii) na czas oznaczony nie dłużysz niż okres ważności Kodu, (iii) w wersji dostępnej publicznie, do czasu posiadania przez Użytkownika Aplikacji na swoim urządzeniu mobilnym.

 

7. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy o Świadczenie Usług Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

a. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych podanych przez Użytkownika w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług;

b. korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Usługodawcy;

c. niedostarczania i nieprzekazywania jakichkolwiek Treści, w szczególności komentarzy zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w tym sprzecznych z zasadami współżycia społecznego. Treści sprzeczne z zasadami współżycia społecznego to materiały niemerytoryczne (niedotyczące komentowanej Treści), informacje naruszające prywatność́ (np. jakiekolwiek dane osobowe), linki do innych stron www, materiały promujące lub reklamujące usługi, produkty lub działalność podmiotów innych, niż Usługodawca lub Szkoła, przy czym co do Szkoły jedynie w zakresie wyraźnie dozwolonym przez Usługodawcę;

d. niepodejmowania działań takich jak:

di. umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych), prawa osób trzecich, w tym prawa na dobrach niematerialnych, dobra osobiste osób trzecich lub zasady współżycia społecznego);

dii. nadużywanie praw przyznanych Użytkownikowi przez Usługodawcę lub przepisy prawa, w sposób, który jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.

diii. próby tworzenia kolejnego Profilu;  

div. modyfikowanie w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Usługodawcę;

dv. podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika, w tym danych innych Użytkowników;

 

W uzupełnieniu powyższych postanowień, w ramach dozwolonego użytku osobistego, zabronione jest również: 

  1. rozpowszechnianie Treści, w całości lub w części, w wersji oryginalnej lub po opracowaniu (przerobieniu), niezależnie czy w celu zarobkowym, czy niezarobkowym;
  2. rozpowszechnianie poza ramami dozwolonego użytku osobistego;
  3. zwielokrotnianie Treści poza ramami użytku osobistego lub zgodnego z prawem korzystania z tych Treści, za wyjątkiem sytuacji dozwolonych prawnie.

 

8. Naruszenie któregokolwiek z postanowień wskazanych w ust. 7 powyżej rozumiane jest jako rażące naruszenie postanowień Regulaminu.

 

9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi poprawne korzystanie z Aplikacji i oferowanej za jego pośrednictwem usługi.

 

10. Jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a) utratę przez Użytkownika danych spowodowaną siłą wyższą (zdarzenie nadzwyczajne o charakterze zewnętrznym wobec strony, niezależne od danej strony, któremu strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności) lub okolicznościami leżącymi po stronie Użytkownika;

b) negatywne konsekwencje braku wylogowania się przez Użytkownika z Aplikacji/Profilu po zakończeniu danej sesji;

c) skutki korzystania z Aplikacji przez Użytkownika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu oraz związane z tym ewentualne szkody;

d) skutki wykorzystania w trakcie korzystania z Aplikacji lub procesu rejestracji w Aplikacji przez osobę nieuprawnioną Linku lub adresu e-mail osoby, która nie wyraziła na to zgody.

 

 

§ 4 ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 

1.  Użytkownik może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej: es.online@earlystage.pl lub w innym wybrany przez niego sposób. W tym samym trybie Użytkownik może odstąpić od Umowy o Świadczenie Usług w każdym czasie, w szczególności poprzez usunięcie Aplikacji ze swojego urządzenia mobilnego. Rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług lub odstąpienie od Umowy o Świadczenie Usług powoduje również utratę uprawnień dostępowych nadanych przez Użytkownika innym osobom.

 

2. Usługodawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym z ważnych powodów rozumianych wyłącznie jako trwałe zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę umotywowane obiektywnymi względami lub rażące naruszenie przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu. Usługodawca swoje oświadczenie w tym zakresie w stosunku do zarejestrowanych Użytkowników wysyła na adres e-mail podany przez Użytkownika.

 

3. Rozwiązanie lub odstąpienia od umowy dotyczącej nauczania języka angielskiego metodą Early Stage, zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Szkołą, powoduje automatyczne rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług.

 

 

§ 5 REKLAMACJE USŁUG

 

1.  Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji usług świadczonych przez Usługodawcę w każdym czasie. Reklamacja może zostać złożona w szczególności na piśmie lub w formie wiadomości e-mail na adres: es.online@earlystage.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji Usługodawca zaleca podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych Użytkownika zgłaszającego reklamację. Celem uniknięcia wątpliwości – wszelkie uwagi dotyczące realizacji umowy dotyczącej nauczania języka angielskiego metodą Early Stage i świadczeń otrzymywanych przez Użytkownika na jej podstawie winny być kierowane bezpośrednio do Szkoły, jako strony tej umowy.

 

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 14 dni od otrzymania przez Usługodawcę zgłoszenia reklamacyjnego Użytkownika. Użytkownik zostanie powiadomiony o decyzji Usługodawcy w tej samej formie, w jakiej reklamacja została złożona.

 

3. Użytkownik, który korzysta z Aplikacji w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy o Świadczenie Usług. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej.

 

4. Użytkownik, który korzysta z Aplikacji w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, może zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą, zgodnie z zasadami opisanymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie Regulaminu organizacji i działania Inspekcji Handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.  

 

 

§ 6 TREŚCI USŁUGODAWCY i PRAWA AUTORSKIE 

 

1. Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w Aplikacji przez Usługodawcę lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł odpowiednie umowy. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z ww. Treści, jednak wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w niektórych wypadkach na podstawie umowy dotyczącej nauczania języka angielskiego metodą Early Stage zawartej ze Szkołą. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności oraz w granicach powszechnie obowiązującego prawa.

 

2. Aplikacja oraz Treści udostępniane/umieszczane w Aplikacji przez Usługodawcę nie zawierają wad. Jeśli wystąpią jakiekolwiek wady, zastosowanie znajdzie procedura opisana w § 5 niniejszego Regulaminu. Usługi, Aplikacja oraz Treści udostępniane/umieszczane w Aplikacji przez Usługodawcę nie podlegają gwarancji.

 

3. Niektóre Treści dostępne w Aplikacji mogą być zaopatrzone w dodatkowe techniczne środki ochrony, które zabezpieczają przed korzystaniem z nich wbrew posiadanym upoważnieniom lub z naruszeniem prawa; Użytkownik, rozpoczynając korzystanie z tych Treści edukacyjnych, zostanie o tym poinformowany.

 

4. Niezależnie od postanowień § 5 Regulaminu, Użytkownik może w każdej chwili złożyć reklamację dotyczącą Treści, w szczególności gdy    

  1. Treść nie uruchamia się lub pliki zawierające Treści są uszkodzone;
  2. mimo zawarcia ze Szkołą umowy o dotyczącej nauczania języka angielskiego metodą Early Stage Użytkownik nie otrzyma możliwości korzystania z Aplikacji i dostępnych tam Treści w terminach z umowy wynikających;
  3. Treść nie jest zgodna z umową dotyczącą nauczania języka angielskiego metodą Early Stage. 

 

5. Treść uważa się za dostarczoną w chwili, gdy została udostępniona Użytkownikowi, w szczególności  gdy Użytkownik uzyskał możliwość założenia Profilu w Aplikacji (otrzymał wszystkie narzędzia dostępowe to umożliwiające), celem korzystania z danej Treści lub z datą udostępnienia danej Treści w Aplikacji, jeśli nie była ona jeszcze dostępna w dacie założenia Profilu. 

 

6. Odpowiedzialność za zgodność z umową Treści dostarczanych w sposób ciągły dotyczy niezgodności, które wystąpiły lub ujawniły się w czasie, w którym zgodnie z umową dotycząca nauczania języka angielskiego metodą Early Stage miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności Treści z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił, chyba że co innego wynika z przepisów prawa.

 

7. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą Treści albo kontaktując się ze Szkołą, z którą Użytkownika łączy umowa dotycząca nauczania języka angielskiego metodą Early Stage lub bezpośrednio z Usługodawcą, w szczególności na piśmie lub w formie wiadomości e-mail na adres: es.online@earlystage.pl. Postanowienia § 5 Regulaminu stosuje się odpowiednio. 

 

8. Z uwagi na to, że Treści mogą stanowić element świadczenia Szkoły otrzymywanego przez Użytkownika w ramach umowy dotyczącej nauczania języka angielskiego metodą Early Stage, umowne prawa i obowiązki związane z tymi Treściami edukacyjnymi opisane powinny być również w tej umowie.  

 

9. W przypadku, gdy to Użytkownik zamieszcza w Aplikacji jakiekolwiek Treści musi być uprawniony do zamieszczenia tych Treści, w szczególności posiadać prawo do udostępnienia Treści. Treści będą wykorzystywane jedynie do celów wewnętrznych, związanych z organizacją przez Szkołę nauki ucznia i nie będą udostępniane innym Użytkownikom. 

 

 

§ 7 ZMIANY REGULAMINU

 

1. Regulamin jest dostępny w Aplikacji.

 

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:

a. zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług;

b. konieczność dostosowania działalności Usługodawcy do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:

  1. decyzji właściwego w zakresie działalności Usługodawcy organu administracji publicznej wpływającej na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług, lub
  2. orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Usługodawcy wpływającego na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług;

c. zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę spowodowaną wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacja wymagań technicznych);

d. zmian zakresu lub zasad świadczenia przez Usługodawcę usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Użytkownikowi.

 

3.  W przypadku zmiany treści Regulaminu na zasadach określonych powyżej, Użytkownicy mają prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 30 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Usługodawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Aplikacji oraz, w przypadku zarejestrowanych Użytkowników, za pomocą wiadomości z linkiem do Aplikacji z Regulaminem, przesłanej na podany przez Użytkownika adres e-mail.

 

5. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Treści dostępnych w Aplikacji.

 

 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Treść Regulaminu oraz innych dokumentów z nim powiązanych jest dostępna dla Użytkowników bezpłatnie w Aplikacji, skąd Użytkownicy mogą w każdym czasie przeglądać, a także pobrać Regulamin (w formacie PDF) i sporządzić jego wydruk.

 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy prawa.